Oraa Guzura Dado Intro

Added By: TinketVonDutch
On: September 18, 2021

OP (1967 series), "Oraa Guzura Dado"

"Waah, katchoii! Guzura da kakkoman!" "Duhaa...." Oraa Guzura Dado hi-hi-hi-hi Chikara wa senninriki ri-ki-ki-ki-ki Kuchi kara hi wo fuku bu-hi-hi-hi-hi Tetsu datte taberu yo musha-sha-sha-sha Dakedo choppiri nakemushi to-ho-ho-ho-ho Dottadotadondon dottadotado "Katchoii! Guzura da kakkoman!" "Duhaa...." Oraa Guzura Dado hi-hi-hi-hi Okoruto kowai yo kakka-ka-ka-ka Koko de ihhatsu bo-yo-yo-yo-yon Hito tobi juu-meter bi-yo-yo-yo-yon Dakedo chuusha wa kirai yo to-ho-ho-ho-ho Dottadotadondon dottadotado "Mattemashita kakkoman Guzura!" "Duhaa...."

More Oraa Guzura Dado Intros
An unhandled error has occurred. Reload Dismiss