Intros
17862
Korean intro (audio only)
14398
Greek intro (s1, version #2)
13760
French intro (season 1)
13759
German intro (album version)
10441
instrumental intro (season 2, Persian dub)
10434
German intro (season 3)
10433
German intro (season 2)
10415
German intro (s1) with English translation
10396
Finnish intro (season 2)
10040
Slovenian intro (season 1, HQ)
10039
Slovak intro (season 1)
10038
Czech intro (season 2)