buddyluv
  • Joined February 17, 2007
  • Birthday: August 31, 1975
  • Location: Portsmouth, VA