Jokey Smurf
  • Joined November 18, 2005
  • Birthday: February 2, 1974
  • Location: New Braunfels, TX