Intros
13237
Uzbek intro
13211
Rare 1980s Korean intro for season 8
12085
Telugu intro
11919
Finnish intro #1
11355
Finnish intro #2
11080
Hungarian intro for the "Johan & Peewit" episodes (version #1)
10380
Greek intro #1 (Original 1984 dub for Ετ1)
10379
Greek intro #2 (Original 1984 dub for Ετ1)
10113
Season 7 intro (1987-1988)
10045
Rare 1980s Korean intro for seasons 7 and 9
10042
Northern Kurdish intro
10041
Zaza Kurdish intro