Intros
    Close
    11378
    thumbnail
    Original rare 1971 Italian instrumental intro for season 1
    8646
    thumbnail
    Norwegian intro for season 1 (2015 dub)
    8138
    thumbnail
    German intro for season 2 (with English theme lyrics)
    7554
    thumbnail
    Rare Swedish intro for season 1 with Ted Nichols' theme music
    7518
    thumbnail
    Romanian intro for season 1
    7516
    thumbnail
    Norwegian intro (2001 dub)
    7495
    thumbnail
    Danish intro
    7494
    thumbnail
    Finnish intro
    6818
    thumbnail
    Bulgarian intro (voice-over)
    6583
    thumbnail
    Chinese intro
    6273
    thumbnail
    Japanese intro
    6267
    thumbnail
    Polish intro for season 1