Intros
  Close
  10498
  thumbnail
  Polish intro (alternative album version, season 1, audio only)
  10497
  thumbnail
  Valencian intro (season 1, audio only)
  10493
  thumbnail
  Japanese XYZ intro with subtitles.
  10489
  thumbnail
  Bulgarian intro (season 1, w/lyrics and translation)
  10488
  thumbnail
  European Portuguese intro #2 (season 1)
  10487
  thumbnail
  European Portuguese intro #1 (season 1)
  10486
  thumbnail
  Brazilian Portuguese intro (season 1)
  10485
  thumbnail
  Romanian intro (season 1)
  10484
  thumbnail
  Turkish intro (season 1)
  10483
  thumbnail
  Norwegian intro (season 1, lyrics instead of image)
  10482
  thumbnail
  Swedish intro (season 1, audio only)
  10481
  thumbnail
  Macedonian intro (season 1, audio only)