Intros
  Close
  10654
  thumbnail
  English Season 13 Intro (Sinnoh League Victors)
  10651
  thumbnail
  Season 2 Intro as Ripped from the Orange Islands Complete Collection DVD.
  10500
  thumbnail
  European Spanish intro #2 (season 1, audio only)
  10499
  thumbnail
  Russian intro (season 1, alternative album version, audio only)
  10498
  thumbnail
  Polish intro (alternative album version, season 1, audio only)
  10497
  thumbnail
  Valencian intro (season 1, audio only)
  10493
  thumbnail
  Japanese XYZ intro with subtitles.
  10489
  thumbnail
  Bulgarian intro (season 1, w/lyrics and translation)
  10488
  thumbnail
  European Portuguese intro #2 (season 1)
  10487
  thumbnail
  European Portuguese intro #1 (season 1)
  10486
  thumbnail
  Brazilian Portuguese intro (season 1)
  10485
  thumbnail
  Romanian intro (season 1)