Intros
  Close
  5721
  thumbnail
  Taiwan intro
  5700
  thumbnail
  Season 2 intro/theme song (1982-1983)
  5672
  thumbnail
  Instrumental version of the Season 1 intro (UK/European/Australian version #2)
  5671
  thumbnail
  Original Turkish intro #2 on TRT
  5633
  thumbnail
  Hungarian intro #1
  5632
  thumbnail
  Hungarian intro #2
  5631
  thumbnail
  Season 8 intro (1988, international version)
  5622
  thumbnail
  Slovenian intro #2 (dub #2)
  5613
  thumbnail
  Season 1 intro (UK/European/Australian version #2)
  5612
  thumbnail
  Season 1 intro (UK/European/Australian version #1)
  5611
  thumbnail
  Season 1 intro (USA version, 1981-1982)
  5606
  thumbnail
  Season 8 intro (1988-1989)