Intros
  Close
  5631
  thumbnail
  Season 8 intro (1988, international version)
  5622
  thumbnail
  Slovenian intro #2 (dub #2)
  5613
  thumbnail
  Season 1 intro (UK/European/Australian version #2)
  5612
  thumbnail
  Season 1 intro (UK/European/Australian version #1)
  5611
  thumbnail
  Season 1 intro (USA version, 1981-1982)
  5606
  thumbnail
  Season 8 intro (1988-1989)
  5589
  thumbnail
  Slightly modified German intro for the "Johan & Peewit" episodes
  5530
  thumbnail
  Vietnamese intro
  5517
  thumbnail
  Original Turkish intro #1 on TRT
  5516
  thumbnail
  Original Serbian intro for season 1
  5515
  thumbnail
  German intro for seasons 7-8
  5514
  thumbnail
  Czech intro for seasons 7-8