Intros
  Close
  14078
  thumbnail
  Zaza Kurdish intro #2
  13588
  thumbnail
  Slovenian intro #1 (original home video dub from the 2000s)
  13587
  thumbnail
  Slovenian intro #2 (original home video dub from the 2000s)
  13560
  thumbnail
  Putonghua intro
  13557
  thumbnail
  Slovenian intro (2014 POP TV dub)
  13340
  thumbnail
  Slovenian intro #1 (2011 DVD re-dub by SDI Media)
  13339
  thumbnail
  Slovenian intro #2 (2011 DVD re-dub by SDI Media)
  13238
  thumbnail
  Ukrainian intro
  13237
  thumbnail
  Uzbek intro
  13211
  thumbnail
  Rare 1980s Korean intro for season 8
  12085
  thumbnail
  Telugu intro
  11919
  thumbnail
  Finnish intro #1