Lyrics: JAPANESE
Hitomi wa itsamu jyuuru
Bodii ni matou rame and choumu
Ikite yuku kuto wa try get a chance
Koko ni arukaru tsuyai yume
Gan! Gan! Kechirashitekou, raibiru durake no mahiru
Eguo yori kuckibiru yori ai bilmu ga kimewava
Watashi ni nare, kira
Added By: System