Quote O' Matic
  • Moron: I ......... am ............ Moron!
    -Moron
  • Freakazoid