Quote O' Matic
  • Naruto. You're annoying. -Sakura
  • Naruto