Quote O' Matic
  • Tough Guy: "Hey, where ya goin', big nose?"

    C.D: "Pardon me?"

    Tough Guy: "You heard me...Big nose!"
  • Roxanne