Quote O' Matic
  • Anastasia: Anastasia: Men are such babies.
    -Anastasia
  • Anastasia