Quote O' Matic
  • Pikachu: Pi-ka-pi! (Satoshi!)
    -Pikachu
  • Pokemon