Quote O' Matic
  • Theme Song: Got to Get Tough, Yo Joe! Got to Get Tough, Yo Joe! Got to Get Tough, Yo Joe! YOOOOO!!! JOE!
    -Theme Song
  • G.I. Joe (DiC's Version)